JU NO KATA (じゅうのかた)

FORMAS DE FLEXIBILIDAD
los nombres de los movimientos estan basados en la acción de uke, igual que en el kime no kata.

PRIMER KIO (IKKIO) (いっきお)
COMPLETO 1 TSUKI DASHI (つきだし)2 KATA OSHI (かたおし)3 RYOTE DORI (りょうてどり)4 KATA MAWASI (かたまわし)5 AGO OSHI (あごおし)
TSUKI DASHI pinchazo hacia adelante
TSUKI DASHI explicación
TSUKI DASHI explicación 2
KATA OSHI presionar el hombro
RYOTE DORI agarrar las manos
KATA MAWASHI girar los hombros
AGO OSHI empujar la mandíbula

SEGUNDO KIO (NIKIO) (にきお)
COMPLETO 1 KIRI OROSHI (きりおろし) 2 RYO KATA OSHI (りょかたおし) 3 NANAME UCHI (斜めうち) 4 KATA TE DORI (かたてどり) 5 KATA TE AGE (かたてあげ)
KIRI OROSHI cortar de arriba abajo
RYOKATA OSHI empujar los hombros
NANAME UCHI golpear desde arriba diagonalmente
KATATE DORI agarrar una mano
KATATE AGE levantar una mano

TERCER KIO (SANKIO) (三期お)
COMPLETO 1 OBI TORI (おびとり) 2 MUNE OSHI (胸おし) 3 TSUKI AGE (つきあげ) 4 UCHI OROSHI (うちおろし) 5 RYOGAN TSUKI (りょがんつき)
OBI TORI coger el cinturón
MUNE OSHI empujar el pecho
MUNE OSHI explicación 2
TSUKI AGE golpear de abajo arriba
UCHI OROSHI glpear de arriba abajo
RYOGAN TSUKI pinchar los ojos

Comentarios